Associació

Avís Legal

El portal EFES és titularitat de l’Associació Cultural L’Espitllera Fòrum d’Estudis Segarrencs, amb NIF G25713447, amb domicili a Carrer del Forn 2, Florejacs (info@efes.cat) i està constituït pels llocs web associats al domini www.efes.cat.

Propietat intel·lectual i industrial
Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat del EFES i dels ens de gestió vinculats a ella, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a l'Associació.

Tot aquest material està a l'empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel•lectual sobre aquests continguts.

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:
- Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit del EFES. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta.
- L'usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il•lícites o il•legals, que infringeixin els drets del EFES o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. El EFES no serà responsable de l'ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s'estableixin per a determinats documents i aplicatius.

Política de privacitat
- EFES donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.
- EFES és la responsable de les dades recollides en els seus formularis. En el cas que actui per compte d'alguna Entitat, associació, o altre organisme com a Encarregada del tractament s'indicarà qui n'és el responsable.
- La informació detallada sobre el tractament de dades en cada cas s'inclourà al propi formulari (la finalitat del tractament, si les dades es cediran a tercers, el termini de conservació...). Si us plau, llegeixi-la.
- Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades personals, el EFES posa a la seva disposició la bústia (info@efes.cat) des d'on el Delegat de Protecció de Dades l'atendrà.
- Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol matèria relacionada amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del seu web: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
- Amb caràcter general, les dades facilitades, un cop finalitzat el motiu que n'ha originat la recollida, seran conservades seguint les instruccions de gestió documental i d'arxiu del EFES
- Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició al tractament de les seves dades, en els termes inclosos a la legislació vigent, a través de la Seu electrònica: Seu electrònica o presencialment/per correu a les oficines del Registre de l'ajuntament amb còpia del seu document d'identitat.

Responsabilitat dels continguts
- EFES no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a l'ajuntament, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del control de l'ajuntament
- La informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l'edició dels quals és l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.
- EFES no serà responsable de la informació que es pugui obtindre a través d'enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta Administració.
- EFES no es fa responsable de la legalitat d'altres llocs web de tercers des dels que es pugui accedir al portal. El EFES tampoc respon per la legalitat d'altres llocs web de tercers, que pogueren estar-hi vinculats o enllaçats des d'aquest portal.
- EFES no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s'advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.
- EFES es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.
- L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Llei aplicable
Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Lleida els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.Etiquetes: avís legalHo vols compartir?

dimecres, 24 de Juliol de 2024

Login

Associació

Presentació
Objectius
Qui som?
Butlleta d'inscripció